จังหวัดอุดรธานีจัดฝึกอบรมการจัดเตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการน้ำเสีย
        วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องฟ้าหลวง 2-3 โรงแรมนภาลัย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายชยพล  ธิติศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการน้ำเสียชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ภายใต้ภายใต้กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการน้ำเสีย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประกอบไปด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี รวมจำนวนทั้งสิ้น 250 คน
คุณกุลญดา ทอนมณี พิธีกรและผู้ประสานงานโครงการ
        ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี (นายอภิชัย เชียร์ศิริกุล) กล่าวรายงาน
        ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี (นายอภิชัย เชียร์ศิริกุล) บรรยายเรื่อง "แนวทางการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
        ดร.วิลาสินี  ศักดิ์เทวินทร์  นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สำนักจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ บรรยายเรื่อง "นโยบายการจัดการน้าเสียขุมชนและรูปแบบระบบบาบัดน้าเสียชุมชนที่เหมาะสมสาหรับประเทศไทย"           รองศาสตราจารย์ จิรศักดิ์ จินดาโรจน์ บรรยายเรื่อง "การบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยระบบบำบัดแบบธรรมชาติ" และ "การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียวิธีธรรมชาติ"
    Download เอกสารประกอบการฝึกอบรม
>>HOME<<