ขอเชิญร่วมโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2554
        ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ส่งผลงาน (สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้) เข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปี ๒๕๕๔ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
๑. ประเภทสิ่งประดิษฐ์ทั่วไปจากวัสดุเหลือใช้  แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ (กลุ่มเป้าหมาย) คือ
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา (ปวช.)
- ระดับอาชีวศึกษา (ปวส.)/อุดมศึกษา
- ระดับประชาชนทั่วไป
๒. ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้  มี ๑ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน/นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป
- ระดับนักเรียน/นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป
๓. ประเภทของส่วนตัวจากวัสดุเหลือใช้  มี ๑ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน/นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป
- ระดับนักเรียน/นักศึกษา/ประชาชนทั่วไป

หลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมการประกวด
          ๑) ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

          สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ หมายถึง สิ่งของ เครื่องใช้ ที่ผ่านการใช้งานแล้ว หรือหมดอายุการใช้งาน หรือ วัสดุอุปกรณ์ที่เหลือจากความต้องการ และไม่เป็นที่ต้องการจะใช้อีกต่อไป อาทิเช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียม กระดาษประเภทต่าง ๆ เศษยาง เศษไม้ ซากบรรจุภัณฑ์ หรือเศษวัสดุธรรมชาติที่ไม่ใช้แล้ว ต้องไม่เป็นวัสดุที่เป็นอันตราย และสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ที่ประดิษฐ์ขึ้นมานั้น จะต้องสามารถนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริง
          ๑.๑) ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายจะต้องส่งเป็นทีม ทีมละไม่เกิน ๔ คน โดยสถาบันการศึกษาส่งได้ไม่เกินสถาบันละ ๒ ทีม และประชาชนทั่วไป ไม่เกิน ๒ ทีม ต่อ ๑ ประเภท ตามกลุ่มเป้าหมายของการประกวดฯ
          ๑.๒) ส่งผลงานประกวดได้ทีมละ ๑ ผลงานเท่านั้น โดยผลงานต้องมีขนาดเท่าของจริง หรือ ตามความเหมาะสม
          ๑.๓) ต้องเป็นผลงานที่ทีมประกวดคิดขึ้นมาใหม่ ไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน 
          ๑.๔) สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดจะเน้นการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ซ้ำในวัตถุประสงค์ใหม่ โดยต้องมี
                    ๑.๔.๑) ความคิดสร้างสรรค์ (Innovation) ความเป็นต้นแบบ
                    ๑.๔.๒) ประโยชน์ใช้สอย / ความสะดวกสบาย (Functionality / Convenience) สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
                    ๑.๔.๓) ความเหมาะสม /ประสิทธิภาพ (Appropriateness /Efficiency) ความสวยงาม ความประณีต คงทน
                    ๑.๔.๔) การต่อยอดเชิงพาณิชย์ (Of the total commercial)
          ๑.๕) ทีมที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจะต้องเขียนข้อมูล โดยสังเขปเกี่ยวกับผลงาน เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการตัดสิน (หรือสำเนาซีดีข้อมูล) มีรายละเอียด  ดังนี้
                    - ชื่อผลงาน
                    - ชื่อสมาชิกในทีม สถาบัน/หน่วยงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
                    - แนวคิดในการประดิษฐ์ผลงาน
                    - ขั้นตอนการประดิษฐ์ผลงาน พร้อมทั้งภาพประกอบ  
                    - วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ผลงาน พร้อมระบุแหล่งที่มาของวัสดุ และค่าใช้จ่าย
                    - การนำไปใช้ประโยชน์ และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
          ๑.๖) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

          ๒) ประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้
          เครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ หมายถึง สิ่งของ หรือเครื่องใช้ที่ผ่านการใช้งานแล้ว หรือหมดอายุการใช้งาน หรือวัสดุอุปกรณ์ที่เหลือจากความต้องการ และไม่เป็นที่ต้องการจะใช้อีกต่อไป เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียม กระดาษประเภทต่างๆ เศษยาง เศษไม้ ซากบรรจุภัณฑ์ หรือเศษวัสดุธรรมชาติที่ไม่ใช้แล้ว อันประกอบด้วย เสื้อ กางเกง กระโปรง อาจมีหรือไม่มีเครื่องประกอบชุดแต่งกายก็ได้ เช่น หมวก เข็มกลัด เนคไท เข็มขัด ผ้าพันคอ รองเท้า เครื่องประดับผม ต่างหู กำไล ฯลฯ ที่ทำมาจากวัสดุเหลือใช้ที่ไม่ใช่วัสดุอันตราย และชุดเครื่องแต่งกายที่ประดิษฐ์ขึ้นมานั้นจะต้องสามารถนำมาสวมใส่ได้จริง
          ๒.๑) ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดในแต่ละระดับจะต้องส่งเป็นทีม ทีมละไม่เกิน ๔ คน โดยส่งได้ไม่เกิน แห่งละ ๒ ทีม
          ๒.๒) ส่งผลงานประกวดได้ทีมละ ๑ ผลงานเท่านั้น โดยผลงานต้องมีขนาดเท่าของจริง หรือตามความเหมาะสม
          ๒.๓) ต้องเป็นผลงานที่ทีมประกวดคิดขึ้นมาใหม่ ไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน
          ๒.๔) สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดจะเน้นที่การนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ซ้ำในวัตถุประสงค์ใหม่ โดยต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความเป็นต้นแบบ ความสวยงามความประณีต สามารถสวมใส่ได้ หรือพัฒนาต่อยอดรูปแบบดีไซน์เชิงธุรกิจได้
          ๒.๕) ทีมที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจะต้องเขียนข้อมูล โดยสังเขปเกี่ยวกับผลงาน เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการตัดสินผลงาน (หรือสำเนาซีดีข้อมูล) มีรายละเอียด  ดังนี้
                    - ชื่อผลงาน
                    - ชื่อสมาชิกในทีม สถาบัน/หน่วยงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
                    - แนวคิดในการประดิษฐ์ผลงาน
                    - ขั้นตอนการประดิษฐ์ผลงาน พร้อมทั้งภาพประกอบ 
                    - วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ผลงาน พร้อมระบุแหล่งที่มาของวัสดุ และค่าใช้จ่าย 
                    - การนำไปใช้ประโยชน์  และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
          ๒.๖) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

          ๓) ประเภทของใช้ส่วนตัวจากวัสดุเหลือใช้ (personal accessories) หมายถึง เสื้อผ้า เครื่องประดับแตกแต่งร่างกาย อันได้แก่ หมวก           เครื่องประดับผม ผ้าพันคอ สายสร้อย ต่างหู นาฬิกาข้อมือ แหวน กำไล กระเป๋าถือ/สะพาย รองเท้า ฯลฯ ทั่งนี้ควรเน้นเซ็ทที่เข้าชุดกัน และต้องสะท้อนให้เห็นถึงการออกแบบดีไซน์ที่เข้าชุดกัน วัสดุที่นำมาประดิษฐ์ไม่จำกัดว่าเป็นของเพศชายหรือเพศหญิง แต่จะต้องเน้นวัสดุที่เป็นการนำของเหลือใช้ภายในบ้าน วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร หรือวัสดุธรรมชาติมาประดิษฐ์และจะต้องสามารถนำมาสวมใส่ได้จริง
          ๓.๑) ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดในแต่ละระดับจะต้องส่งเป็นทีม ทีมละไม่เกิน ๔ คน โดยส่งได้ไม่เกินแห่งละ ๒ ทีม
          ๓.๒) ส่งผลงานประกวดได้ทีมละ ๑ ผลงานเท่านั้น โดยผลงานต้องมีขนาดเท่าของจริง หรือตามความเหมาะสม
          ๓.๓) ต้องเป็นผลงานที่ทีมประกวดคิดขึ้นมาใหม่ ไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น และไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน
          ๓.๔) สิ่งประดิษฐ์ที่ส่งเข้าประกวดจะเน้นที่การนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ซ้ำในวัตถุประสงค์ใหม่ โดยต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความเป็นต้นแบบ ความสวยงามความประณีต สามารถสวมใส่ได้ หรือพัฒนาต่อยอดรูปแบบดีไซน์เชิงธุรกิจได้
          ๓.๕) ทีมที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจะต้องเขียนข้อมูล โดยสังเขปเกี่ยวกับผลงาน เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการตัดสินผลงาน (หรือสำเนาซีดีข้อมูล) มีรายละเอียด  ดังนี้
                    - ชื่อผลงาน
                    - ชื่อสมาชิกในทีม สถาบัน/หน่วยงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
                    - แนวคิดในการประดิษฐ์ผลงาน
                    - ขั้นตอนการประดิษฐ์ผลงาน พร้อมทั้งภาพประกอบ 
                    - วัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ผลงาน พร้อมระบุแหล่งที่มาของวัสดุ และค่าใช้จ่าย 
                    - การนำไปใช้ประโยชน์  และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
          ๓.๖) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลาในการสมัครเข้าร่วมโครงการ
          ปิดรับสมัครภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้นำผลงานที่ประดิษฐ์ขึ้น พร้อมใบสมัครและรายละเอียดส่งที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี เลขที่ ๗๕ ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทร/โทรสาร ๐๔๒-๒๑๒๕๘๘
Download ใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
          > ใบสมัครสำหรับนักเรียน/นักศึกษา
          > ใบสมัครสำหรับประชาชนทั่วไป
          > เอกสารรายละเอียดโครงการ
กำหนดการประกวด
          คณะทำงานโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี ๒๕๕๔ จะแจ้งทีมผู้สมัครเกี่ยวกับกำหนดการ วัน เวลา และสถานที่จัดประกวด ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง โดยทีมที่สมัครจะต้องไปเข้าร่วมการประกวดและให้ข้อมูลกับคณะทำงานฯ
          สำหรับทีมที่สมัครประเภทเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้จะต้องจัดให้มีผู้สวมใส่เครื่องแต่งกายที่ส่งเข้าประกวดแสดงต่อคณะกรรมการ

รางวัลการประกวดสำหรับประเภทและระดับต่างๆ
          > รางวัลชนะเลิศ ได้รับประกาศเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
          > รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับประกาศเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
          > รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับประกาศเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๒,๐๐๐ บาท
          * หมายเหตุ * ทีมที่ชนะเลิศในแต่ละประเภทและแต่ละระดับจะได้รับสิทธิเป็นตัวแทนของจังหวัดอุดรธานีเข้าแข่งขันต่อในระดับภาคและระดับประเทศชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี เลขที่ ๗๕ ถนนศรีสุข ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ โทร/โทรสาร ๐๔๒-๒๑๒๕๘๘
>>HOME<<